วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1,8 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม/เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อชื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๒ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๓ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว จำนวน ๑๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง