วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง-๑๒๐๗ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดย Overlay Asphaltic Concrete (โดยวิธีทับคอนกรีตเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า1,085.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๙๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง