วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2566
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว
15  พ.ค. 2566
เก้าอี้สำนักงาน
12  พ.ค. 2566
เครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖
11  พ.ค. 2566
จ้างยานพาหนะโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)หมู่ที่ 11 โดยทำการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่ดำเนินไม่น้อยกว่า 242.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2566
เครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖
9  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
1  พ.ค. 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๑เครื่อง