วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (จากพื้นที่คอนกรีตเดิม) คุ้มบ้านป่าศรีบุญเรือง-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางซอยบ้านครูจำเนียง หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับคอนกรีตเดิม) สายทางซอยเถิดเทิง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
ซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับคอนกรีตเดิม) สายทางซอยเถิดเทิง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
31  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กอองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
วัสดุสำนักงาน(กอองคลัง) จำนวน ๙ รายการ
31  พ.ค. 2567
ประดับตกแต่งในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยตรงข้ามฟาร์มกำนัน หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,407.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางนาลุงแดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน