วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และวัสดุอื่นๆ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้่านหมู่บ้าน บริเวณคุ้มบ้านคลองทรัพย์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12.50 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2566
อาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รวม 76 วัน
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รวม 76 วัน
13  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2566 รวมจำนวน 6 วัน
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 รวม 6 วัน
12  มิ.ย. 2566
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา/แขกผู้เกียรติ/ ผู้บริหาร,สมาชิก อบต./คณะกรรมการตัดสินกีฬา/เจ้าหน้าที่ โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
9  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รวม 76 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 รวม 76 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖