วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
25  ก.ค. 2566
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๒เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้่านหมู่บ้าน บริเวณคุ้มบ้านคลองทรัพย์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12.50 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566
วัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๑รายการ
19  ก.ค. 2566
วัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๒๓รายการ
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการทำหมันสุนัขและแมวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
12  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทางซอยบ้านช่างเดี่ยว หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุขเชื่อม หมู่ 12 บ้านห้วกุญแจใต้(ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ศก 0.30 ม. จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทางซอยบ้านนายสนั่น บิณฑบาตร หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง