วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๕รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๒ชุด สำหรับโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน ๑๖๒คน ๆ ละ ๒มื้อ มื้อละ ๒๕บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐ถุง
15  ส.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติ อบต.หนองบอน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
8  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง