วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
27  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ และโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ รวม ๔โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ และสารเคมีกำจัดยุง สำหรับ โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ๒เครื่อง
26  ก.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ
25  ก.ค. 2566
วัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๕รายการ
25  ก.ค. 2566
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๕๖๐๓