วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,640.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,168.00 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,640.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,168.00 ลูกบาศก์เมตร
20  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๗รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง