วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2566
สอบราคาจ้างขนย้ายดินข้างสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 มาไว้บริเวณด้านหลัง อบต.หนองบอน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา โดยปริมาณขนย้ายไม่น้อยกว่า 2,890 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พร้อมป้ายประ่ชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย
12  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน
12  ต.ค. 2566
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน โดยการถมดินบริเวณสนามฟุตบอลในโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ความสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,224 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จำนวน 1 ป้าย
12  ต.ค. 2566
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย4.00ม.ยาว285ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า1,140ตร.ม.ไหล่ทางปรับสภาพตามพื้นที่ม.8(ซอยสุริยะ)
11  ต.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะบริเวณทดนายศักดา หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 แถว (วางคู่) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะบริเวณทดนายศักดา หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 แถว (วางคู่) พร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 28 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง