วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 139 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อสปอร์ไลท์โซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อหญ้าเทียม บัวรดน้ำ พลั่ว และมีดพร้า สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อสีน้ำ และแปรงทาสี สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างบริการติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางซอยบ้านนายพิทักษ์ - ที่นานายโฮม หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ระยะทาง 392.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.10 x 1.10 เมตร ทุก ๆ ระยะ 10.00 เมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)