วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
วัสดคอมพิวเตอร์
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค - ๓๐ ก.ย พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วัน จำนวน ๒๕ คนๆละ ๓๖ บาทต่อวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี จำนวน ๖๑ วัน จำนวน ๒๕ คนๆละ ๓๖ บาทต่อวัน
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางวัดแน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีประมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้าน ส.อบต. ณพัตรชา หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ และโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ รวม ๔โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๒๘๕๘ สก.
23  มิ.ย. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
23  มิ.ย. 2566
วัสดคอมพิวเตอร์