วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางซอยบ้านนายพิทักษ์ - ที่นานายโฮม หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ระยะทาง 392.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.10 x 1.10 เมตร ทุก ๆ ระยะ 10.00 เมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างบริการติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
วัสดุก่อสร้าง
30  ต.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
27  ต.ค. 2566
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)
27  ต.ค. 2566
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (สำนักปลัด)
27  ต.ค. 2566
บริการติดตั้งเครื่องขยายเสียง
20  ต.ค. 2566
วัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖