วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางซอยบ้านนายพิทักษ์ - ที่นานายโฮม หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ระยะทาง 392.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.10 x 1.10 เมตร ทุก ๆ ระยะ 10.00 เมตร และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างบริการติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
วัสดุก่อสร้าง
30  ต.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
27  ต.ค. 2566
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)
27  ต.ค. 2566
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (สำนักปลัด)
27  ต.ค. 2566
บริการติดตั้งเครื่องขยายเสียง