วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2567
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก หอถังแชมเปญ ขนาดความจุ/สูง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2567
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11  ม.ค. 2567
ทำป้ายจุดสกัดประจำหมู่บ้านและป้ายด่านตรวจเส้นทางหลักตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗
11  ม.ค. 2567
เครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗
11  ม.ค. 2567
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านหนองอีลอม) ม.๑๑ บ้านคลองหินเทิน ขนาดความจุ/สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำและท่อจ่ายน้ำขนาด ๒ นิ้ว
11  ม.ค. 2567
เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก หอถังแชมเปญ ขนาดความจุ/สูง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
10  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ
19  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)