วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ
23  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านหนองอีลอม) ม.๑๑ บ้านคลองหินเทิน ขนาดความจุ/สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำและท่อจ่ายน้ำขนาด ๒ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก หอถังแชมเปญ ขนาดความจุ/สูง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2567
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน คันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
16  ม.ค. 2567
ค่าของที่ระลึก ของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
16  ม.ค. 2567
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน คันที่ 2 ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อค่าของที่ระลึก ของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง