วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2567
จ้างติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ (กลุ่มบ้านนายสมพงษ์ ปรีชาเดช) ม.6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2  ก.พ. 2567
อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาในวันแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2  ก.พ. 2567
อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาในวันฝึกซ้อม ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2  ก.พ. 2567
อุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อม ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2  ก.พ. 2567
ชุดวอร์ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2  ก.พ. 2567
ชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
1  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางวัดแน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ 2 บ้านสวน(ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางหมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุขเชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านสวน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบาย น้ำพร้อมก่อสร้าง กำแพงกันน้ำ เชาะบริเวณทด นายศักดา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง