วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab))
22  มี.ค. 2567
ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับคอนกรีตเดิม) สายทางหน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 594.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,376.00 ตารางเมตร
22  มี.ค. 2567
วางท่อระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียนจากบ้านนายคูณถึงแยกพิทักษ์(ผ่านพื้นที่โรงเรียนบ้านหน้าสถานีบางส่วน) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ 10.00 เมตร รวมความยาว 387.00 เมตร
21  มี.ค. 2567
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๐๔๓๘
21  มี.ค. 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒รายการ
13  มี.ค. 2567
วัสดุไฟฟ้า ๘รายการ
12  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่มบ้านบุ่งสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,950.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,340.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางเข้ากลุ่มบ้านโคกทรัพย์ - วัดโคกมะตูม หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม (ช่วงที่ 1) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๘รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง