วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และวัสดุอื่นๆ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยสวนนายทวี (กลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) เชื่อมจุดรับซื้อยางพารา ถนนทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียนจากบ้านนายคูณถึงแยกพิทักษ์(ผ่านพื้นที่โรงเรียนบ้านหน้าสถานีบางส่วน) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ 10.00 เมตร รวมความยาว 387.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
ทรายกำจัดลูกน้ำ และสารเคมีกำจัดยุง สำหรับ โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
9  พ.ค. 2567
วัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ
9  พ.ค. 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา)
9  พ.ค. 2567
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖รายการ (กองการศึกษา)
9  พ.ค. 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาและศาสนา)
29  เม.ย. 2567
จ้างป้ายต่างๆ ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ จากแยกพรพิทักษ์ ถึงโรงน้ำแข็งเก่าโดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ 10 เมตร รวมความยาว 128 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง