วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล( 24 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างอาหารพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (24 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ( 24 กันยายน 2563 ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง