วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอสที ขนาด 200 มิลลิลิตร โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ 2565 โดยไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล การให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางถนอม วรรณวิจิตร์ หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บุญ หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 29 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง