องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด


 

  จ่าเอกทนงศักดิ์  แทนประเสริฐ   
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
 
นางสาววนิดา  ตันศิริ นายประสิทธิ   วิรุณพันธ์ นายระวิรัฐ  ศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นิติกรปฎิบัติการ
   
นายสมชาย  ไชยพิมพ์ นายกฤษณพงษ์  เขื่อนแก้ว  
 นายโกวิท  เวียงจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นางสาวธิดารัตน์  สีสุดโท
นางสาวสมยา  บุญจันดา
นายบุญสิน  พิลาสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
 นายวิชัย  โมซา นางสาวขันทอง  บุบผา
นายสมนึก  หนวดหอม
พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง
พนักงานสูบน้ำ