องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด


 

  จ่าเอกทนงศักดิ์  แทนประเสริฐ   
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 (ว่าง)    

นางสาวพิมพา สกุณี
นายระวิรัฐ  ศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นิติกรปฎิบัติการ
   
นายสมชาย  ไชยพิมพ์ นายกฤษณพงษ์  เขื่อนแก้ว  
 นายโกวิท  เวียงจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
  (ว่าง)
นางสาวธิดารัตน์  สีสุดโท
นางสาวสมยา  บุญจันดา
 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
 นายวิชัย  โมซา นางสาวขันทอง  บุบผา
นายสมนึก  หนวดหอม
พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง
พนักงานสูบน้ำ