องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด


 

  จ่าเอกทนงศักดิ์  แทนประเสริฐ   
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 

(ว่าง) นางสาวพิมพา สกุณี
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นิติกร(ปก./ชก.)
 
นายสมชาย  ไชยพิมพ์   
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง/ชง.)


 

นางสาวสมยา  บุญจันดา
นางสาวฐิตาภรณ์  หินโหน นางโกวิทย์  เวียงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวธิดารัตน์  สีสุดโท

นายกมล  เกตุศิรี
 นายวิชัย  โมซา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
 
(ว่าง) (ว่าง) นายสมนึก  หนวดหอม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ภารโรง
พนักงานสูบน้ำ(ถ่ายโอน)