องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

สภา อบต.


 

  นายบุญผ่อง  สนามชัย   
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

 นายธนวัฒน์ หินโทน นายสุวัฒน์  จองจับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายเลอเลิศ  หินโทน นายบรรเจิด  นพศิริรัตน์
นายทองขาว  บัวดอก
นายประกิต  บัวดอก 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ส.อบต.หมู่ที่ 3
 นายศักดิ์ดา  ก้องกังวาฬ
นายทวี  เงื่อมผา นางหวล  เป้าเดช
นายอุดม  คุ้มสมัย
  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 5
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต.หมู่ที่ 6
 
 
 
นางสาวพัตรชา  ไชยดำ นายสุพจน์  ขุมทอง
 นางสาวเสาวลักษ์  สุกเสาร์
  ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 7   ส.อบต.หมู่ที่ 7
 
นางแว่น  ภูมิวัฒน์ศิริยากร
นายถวิล  วังพรม นายสมศรี  เวียงจันทร์
    ส.อบต.หมู่ที่ 8     ส.อบต.หมู่ที่ 9     ส.อบต.หมู่ที่ 9

 

 นายสิงห์คำ  แสนชัย นายเทิด  ท่าอุดม  นายประดับ  แปลกทิศ
   ส.อบต.หมู่ที่ 10   ส.อบต.หมู่ที่ 10   ส.อบต.หมู่ที่ 11

 

 นายสนอง  น้ำทรัพย์
 นางสุภาพ  ท่าศิลา
   ส.อบต.หมู่ที่ 12    ส.อบต.หมู่ที่ 12